Ukugeza eyakho isandla lo(la) [act:live]!

[act:play] i(u) yenza umdlalo.

_ _ _ akube i(u) ibala.

I yenza unayo i ibala.

Ndebele Yenza -